Slider

อเล็กซ์ เรนเดล โพสต์ซึ้งถึงช้าง ในวันช้างไทย 13 มี.ค. ร่วมกันอนุรักษ์

อเล็กซ์ เรนเดล โพสต์ซึ้งถึงช้าง ในวันช้างไทย 13 มี.ค. ร่วมกันอนุรักษ์

สำหรับหนุ่มนักอนุรักษ์อย่าง “อเล็กซ์ เรนเดล” ที่ล่าสุดเนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม เจ้าตัวจึงได้โพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับช้าง พร้อมข้อความว่า 13.03.2019 สุขสันต์วันช้างไทย, ช้างมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เกิดจากการที่สมองสามารถนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นและตระหนักถึงความรู้สึกหากตนอยู่ในสถาณการณ์นั้นได้ ซึ่งช้างมีความไวต่อการรับรู้ความเศร้าโศกและสามารถช่วยบรรเทาความรู้สึกนี้กับช้างตัวอื่น ๆ ได้ (Byrne et al. 2008)

ช้างมีความชาญฉลาดและเป็นสัตว์สังคม ช้างจะสอนกันด้วยวิธีการทำให้ดูเป็นตัวอย่างและการสื่อสารกันโดยตรง อีกทั้งช้างยังสามารถทำเสียงได้หลากหลายมากเพื่อสื่ออารมณ์ ความมุ่งหวัง และความปรารถนาต่อกัน (Haynes,G., 1991) ด้วยเหตุผลที่ช้างมีช่วงชีวิตวัยเยาว์ที่ยาวนาน จึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเวลา มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่หมายถึงการปฏิบัติต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อการใช้ชีวิตเมื่อโตขึ้น (อลงกต, 2558) สุขสันต์วันช้างไทย

อย่างไรก็ตาม สำหรับ วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย

อเล็กซ์ เรนเดล โพสต์ซึ้งถึงช้าง ในวันช้างไทย 13 มี.ค. ร่วมกันอนุรักษ์

ช้างไทย

อนุรักษ์ช้างไทย