Slider

สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมวันช้างไทย 13 มีนาคมของทุกปี

สวนสัตว์สงขลา จัดกิจกรรมวันช้างไทย ณ ส่วนจัดแสดงช้าง ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันช้างไทย เพื่อให้ประชาชนรักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างไทย อีกทั้งเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติตั้งแต่อดีต

79.jpg
80.jpg
81.jpg
82.jpg

ความรู้เกี่ยวกับช้าง

ช้างป่า ช้างไทย