Slider

ศูนย์อนุรักษ์ช้างและมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ระดมทุนกว่า 4 ล้านบาทเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับช้างปลดระวาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างและมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ระดมทุนกว่า 4 ล้านบาทเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับช้างปลดระวาง
กรุงเทพฯ–22 ต.ค.–ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ โดย คุณแม่หทัย ศิริวิริยะกุล อาจารย์กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล และคุณ Chua Eng Eng ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ช้างทรัพย์ไพรวัลย์ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปีมูลนิธิ โดยมีคุณปรีชา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยในงานดังกล่าวมีการเปิดประมูลโคมไฟช้าง โมเดลช้าง และรูปภาพช้างแม่ลูก รวมทั้งรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา โดยสามารถรวบรวมเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 4,044,959 บาท สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับช้างปลดระวางที่มูลนิธิได้ให้การช่วยเหลือ
อาจารย์กนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล ประธานมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ กล่าวว่า รายได้ทั้งหมดจากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิจะนำไปในการดูแลช้าง โดยจะเป็นค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่ายารักษาโรค รวมถึงการจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ช้างให้แก่เยาวชนที่สนใจ โดยตั้งแต่ต้นปี 2561 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิได้ช่วยเหลือช้างไปแล้วจำนวน 6 เชือก และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมามีเยาวชนมากกว่า 200 คนที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ มูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างทรัพย์ไพรวัลย์ ซึ่งเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การช่วยช้างที่ลำบาก เช่น ช้างที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ช้างที่ถูกใช้งานหนักเกินควร หรือช้างพิการ เป็นต้น โดยมูลนิธิและศูนย์อนุรักษ์ช้าง จะนำช้างเหล่านี้มาฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการอนุรักษช้างและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับช้าง สิ่งแวดล้อมและมนุษย์

ความรู้เกี่ยวกับช้าง

ช้างป่า

ศูนย์อนุรักษ์ช้างและมูลนิธิช้างทรัพย์ไพรวัลย์จัดกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ระดมทุนกว่า 4 ล้านบาทเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับช้างปลดระวาง