Slider

ช้าง 10 ตระกูล สัตว์หิมพานต์

ช้าง 10 ตระกูล สัตว์หิมพานต์

ช้างถือได้ว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยเรา โดยคนไทยเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นสัตว์ประจำรัชกาลที่9 ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นสัตว์หิมพานต์อย่างช้าง อยู่รอบพระเมรุมาศที่จัดตั้งไว้อย่างวิจิตรบรรจงดุจมีชีวิต ราวกับอยู่กลางป่าหิมพานต์อย่างแท้จริง โดยประติมากรรม ช้าง 10 ตระกูล จะมีตระกูลใดบ้างไปชมกันเลย

ช้าง 10 ตระกูล สัตว์หิมพานต์

ช้างมงคลประจำทิศเหนือ อาศัยอยู่ปากแม่น้ำหัตถีมุข
1.ตระกูลฉัททันต์ มีผิวกายขาวบริสุทธิ์ดุจสีเงินยวง จะเหาะไปในนภาอากาศก็ได้ ครั้นจะไปทางบกก็ไปได้รวดเร็ว และมีพละกำลังเหนือกว่าช้างใดๆ
2.ตระกูลอุโบสถ มีลักษณะสูงใหญ่สง่างาม ผิวดังสีทอง มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ มีช้างสีเหลืองเป็นบริวาร และถือกันว่าพญาช้างอุโบสถนั้น สมควรเป็นพาหนะของพระมหาจักรพรรดิเท่านั้น
3.ตระกูลเหมหัตถี มีผิวสีเหลืองดังทอง ลักษณะสูงใหญ่ มีหมู่ช้างพลายพังเป็นบริวารจำนวนมาก
4.ตระกูลมงคลหัตถี ผิวดังสีดอกอัญชัน รูปร่างสูงสง่า
5.ตระกูลคันธหัตถี ผิวตัวดังไม้กฤษณา ร่างสูงใหญ่ กลิ่นตัวและมูตรคูตหอมหวนชื่นใจ
6.ตระกูลปิงคลหัตถี สีตัวเหลืองอ่อนดังสีตาแมว สูงสง่างาม มีช้างเป็นบริวารจำนวนมาก
7.ตระกูลตัมพหัตถี ผิวสีทองแดง มีกำลังและบริวารมาก
8.ตระกูลปัณฑรหัตถี สีตัวดังเขาไกรลาศ หมายถึงสีขาวนั่นเอง เพราะเขาไกรลาศนั้นว่ากันว่ามีหิมะจับขาวไปหมด
9.ตระกูลคังไคยหัตถี สีกายดังสีอุทกวารี หมายถึงสีของแม่น้ำ
10.ตระกูลกาฬวกหัตถี มีสีกายดังสีปีกกา

ช้าง 10 ตระกูล สัตว์หิมพานต์