Slider

ช้างเอเชีย/Asian Elephant (Elephas maximus)

ช้างเอเชีย
ช้างเอเชีย
ช้างเอเชีย

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้มีงาเรียกว่า “ช้างพลาย” แต่บางตัวไม่มีงาเรียก “ช้างสีดอ” ตัวเมียปกติไม่มีงาเรียก “ช้างพัง” แต่บางตัวอาจมีงาสั้น ๆ เรียกงาสั้นๆ นี้ว่า “ขนาย” หนังบริเวณลำตัวหนาราว 1.9-3.2 เซนติเมตร เป็นสัตว์กระเพาะเดียว มีฟัน 26 ซี่

ถิ่นอาศัย :

ช้างเอเชียพบในเนปาล บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สุมาตรา

อาหาร :

ไผ่ หญ้าพันธุ์ลำต้นสูง เถาวัลย์ และพืชลัมลุกตามพื้นดิน

พฤติกรรม :

อยู่รวมกันเป็นฝูง แต่ละฝูงจะมีตัวเมียเป็นจ่าฝูง เรียกว่า “แม่แปรก” ส่วนใหญ่ช้างออกหากินในเวลากลางคืน โดยจ่าฝูงจะเป็นผู้นำฝูงในการออกหากิน หาแหล่งน้ำหรือนำฝูงหนีศัตรู ช้างเป็นสัตว์ที่กินอาหารจุมาก ในขณะที่ช้างยังตื่นอยู่จะกินอาหารเกือบตลอดเวลา

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อื่นๆ :

ช้างเป็นสัตว์ป่าชนิดแรกของไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ช้างมีภัยคุกคามต่างๆ ได้แก่ การฆ่าช้างเพื่อเอางา ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง การสูญเสียถิ่นอาศัย สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Proboscidea

FAMILY : Elephantidae

GENUS : Elephas

SPECIES : Elephas maximus

SUBSPECIES : Elephas maximus indicus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : ใกล้สูญพันธุ์ ENDANGERED

อายุเฉลี่ย :

อายุยืนประมาณ 40-78 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

ช้างเอเชียผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุได้ 8 -12 ปี ตั้งท้องนาน 19 -21 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

น้ำหนักประมาณ 3-4 ตัน