Slider

ช้างมีกี่สปีชีส์

แต่ถ้าจัดแบ่งตามสปีชีส์ (Species) ช้างจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 สปีชีส์ คือ
1. ช้างแอฟริกา Loxodonta africana เป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อาศัยอยู่ตามที่โล่ง และป่าทั่วไปในแอฟริกา
2. ช้างป่าแอฟริกา Loxodonta cyclotis เป็นช้างที่มีขนาดรองลงมา อาศัยอยู่แถบใจกลางทวีปแอฟริกา
3. ช้างเอเชีย Elephas maximus มีขนาดเล็กที่สุด พบมากในอินเดีย พม่า ไทย และลาว

ช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ โดยมีมนุษย์เป็นต้นตอหลัก ทั้งจากการล่าช้างเพื่อเอางาไปขาย และการบุกรุกพื้นที่ป่าทำลายแหล่งอาหารของช้าง แต่สถานการณ์ของช้างในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างดี เพราะได้มีการอนุรักษ์อย่างจริงจังมาหลายปี ทำให้ช้างป่าตามธรรมชาติเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับช้าง
– ช้างป่าเรียกว่า ตัว ส่วนช้างบ้านเรียกว่า เชือก
– ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของไทยและลาว (ลาวเดิมชื่ออาณาจักรล้านช้าง)
– ช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
– งวงช้าง ทำหน้าที่เป็นทั้งจมูกและมือในเวลาเดียวกัน
– ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
– ช้างออกลูกครั้งละ 1 ตัว โดยแม่ช้างใช้เวลาตั้งท้องนาน 22 เดือน
– ช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย และช้างเอเชียมีงาเฉพาะตัวผู้
– ปัจจุบันแทบทุกประเทศได้ออกกฏหมายห้ามค้างาช้าง เพื่อช่วยลดจำนวนช้างที่ถูกฆ่าเพื่อเอางา
– ปัจจุบันเหลือช้างทุกสายพันธุ์อยู่บนโลกไม่เกิน 800,000 ตัว
– ช้างกินอาหารประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว ต่อวัน