Slider

ความแตกต่างของช้างเอเชีย และช้างแอฟริกา

หู  หูของช้างแอฟริกามีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียถึง 3 – 4 เท่า

หลัง หลังของช้างเอเชียจะงองุ้มเหมือนกุ้ง แต่ช้างแอฟริกา จะมีหลังแอ่น

ปลายงวง ช้างแอฟริกามีจงอยที่ปลายงวง 2 อันอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่าง 
ขณะที่ช้างเอเชียมีจงอยแค่อันเดียว

งา ช้างแอฟริกามีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย ส่วนช้างเอเชียตัวเมียไม่มีงา มีแต่ขนาย (อ่านว่า ขะหนาย) (ลักษณะคล้ายงาอันเล็กๆ ยาวประมาณ 1-2 คืบ)

ขนาดลำตัว ช้างแอฟริกามีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชีย โดยเฉลี่ยแล้วช้างแอฟริกาหนักราวๆ 5 – 7.5 ตัน ขณะที่ช้างเอเชีย หนักราวๆ 5 ตัน

การหากิน ช้างเอเชีย จะออกหากินใกล้พลบค่ำ ส่วนตอนกลางวันมักชอบนอนตามป่ารก
ช้างแอฟริกาชอบหากินตามทุ่งกว้าง และหากินทั้งกลางวันและกลางคืน

นิสัย ช้างเอเชียสามารถฝึกให้เชื่อง และใช้งานได้ ส่วนช้างแอฟริกาเลี้ยงให้เชื่องยาก

ช้างชนิดต่างๆ