Slider

การอนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทย

การอนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทย

เมื่อได้ยินชื่อสัตว์นี้เราก็ต้องคุ้นเคยกันกันเลยค่ะ เพราะเขาอยู่ในชีวิตของเราชาวไทยไปแล้วกับช้าง ซึ่งช้างนี้ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญมากๆๆ และเราควรที่จะรักษาไว้ เพราะว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ดังนั้นไทยเราจึงมีการประกาศขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ แต่ในประเทศไทยเองก็มีกฎหมายคุ้มครองช้างป่าด้วยเช่นกัน นั่นคือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ช้างป่าจัดเป็น “สัตว์ป่าคุ้มครอง” ในบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อห้ามหลัก ๆ คือ ห้ามล่าทั้งในและนอกพื้นที่เขตอนุรักษ์ ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์และห้ามทำการค้า ซึ่งรวมทั้งงาและซากของช้างป่าด้วย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 4 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับขึ้นอยู่กับกรณี

การอนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทย

ในกรณีของช้างบ้านหรือช้างเลี้ยงนั้น ประเทศไทยก็จัดให้ช้างบ้านเป็นสัตว์พาหนะที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้เจ้าของช้างต้องจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณช้างเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์และป้องกันการลักสัตว์พาหนะ ปัจจุบันอีกกฏหมายที่กำลังมีการร่างขึ้นเพื่อใช้ดูแลช้างเลี้ยง คือ พระราชบัญญัติช้าง ซึ่งใช้เป็นกฎหมายในเรื่องการดูแลและจัดการปางช้าง สวัสดิภาพของช้างเลี้ยง และการขึ้นทะเบียนช้างเลี้ยงและควาญ ฯลฯ

การอนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทย

พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ. 2558 ได้ระบุไว้ว่า ผู้ใดจะทำการค้า นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งงาช้าง ให้ขอใบอนุญาตต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชก่อนถึงวันครอบครอง (อธิบดี) ตามมาตราที่ 4 และ 5 หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนประชาชนผู้ใดที่ครอบครอง หรือประสงค์จะโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในความครอบครองให้แจ้งหนังสือต่ออธิบดีก่อนวันกระทำการโอนการครอบครองดังกล่าวตามมาตราที่ 6 และ 7 หากฝ่านฝืนจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามล้านบาท

การอนุรักษ์ช้างป่าในประเทศไทย